Privacyverklaring

Privacyverklaring

De massagepraktijk  is gevestigd in Moergestel aan Kriekenakker 15, 5066 MJ.

Het Kamer van Koophandel-nummer van Jamasthe Massagepraktijk is  71331344.

Verantwoordelijk en bevoegd voor de verwerking van uw gegevens is de therapeute Jacqueline van de Wouw.

In deze verklaring leg ik uit wat mijn algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Ik beschrijf welke persoonsgegevens ik van u verwerk, hoe ik uw privacy waarborg en welke rechten u heeft. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die ik verwerk van cliënten die komen voor behandeling bij mij in de praktijk

Wat is het algemene privacybeleid van Jamasthe Massagepraktijk?

Bij het verwerken van persoonsgegevens is de praktijk gebonden vanaf 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van persoonsgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, opvragen en gebruiken van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld is een telefoonnummer.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Voor welke doelen verzamel uw persoonsgegevens?

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om een medisch dossier van u te kunnen aanleggen.
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Ik verwerk  uw gegevens omdat ik deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat ik een wettelijke verplichting heb, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat ik daar een gerechtvaardigd belang voor heb.

Als u Jamasthe Massagepraktijk toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u cliënt bent van Jamasthe Massagepraktijk en zo lang als ik daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw privacy op de zorgnota.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,
 • de kosten van het consult

Delen we uw gegevens?

De praktijk gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op www.jamasthe.nl achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden (conform artikel 9 Wbp juncto artikel 11 Wbp).

Persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden verstrekt. (uitzonderingstoestanden worden genoemd in artikel 43 en 44 Wbp) of na schriftelijke toestemming van uzelf.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jamasthe Massagepraktijk.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jamasthe.nl.

Cookies
De website van de praktijk maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website (www.jamasthe.nl) wordt meegestuurd. Mijn website gebruikt cookies om u te herkennen als u een volgende keer mijn site bezoekt, zodat de site speciaal op u wordt ingesteld. Meer informatie over het in- en uitschakelen (en verwijderen) van cookies kunt u vinden in de instructies en/of helpfunctie van uw webbrowser.

Reacties zijn gesloten.